8. Plan, postupci i metode istraživanja

Projekt je osmišljen kao istraživanje u ukupnom trajanju od 36 mjeseci. U svrhu realizacije postavljenih ciljeva istraživanje će se provesti na uzorku od minimalno 200 ispitanika (natjecatelja u taekwondou, karateu i kickboxingu uključujući i pripadnike nacionalnih selekcija) podijeljenih na subuzorke po spolu (m,ž), uzrasnoj kategoriji (kadeti, juniori, seniori) i rezultatskom uspjehu (vrhunski, prosječni, ostali). Projekt će se provoditi u tri faze u trajanju od po 12 mjeseci. Uzorak odabranih varijabli sastoji se od: a) Varijabli Identifikacije i klasifikacije ispitanika, b) varijabli za detekciju antropometrijskog statusa i c) varijabli za detekciju razine brzine i jakosti.

U prvoj fazi (1-12 mjeseci) provedbe projekta izraditi će se web stranica na Hrvatskom i Engleskom jeziku, kao i računalna aplikacija za: unos, pohranu, pregled i praćenje ispitanika i rezultata istraživanja obuhvaćenih projektom. Izrađena aplikacija će se postaviti na server. Izradit će se video snimke (upute) o načinu provedbe mjerenja, a kao informacija ispitanicima. Izvršit će se edukacija zainteresiranih trenera o mjernim protokolima koji će se provoditi u sklopu projekta. Incijalnim upitnikom prikupit će se podaci o statusu ispitanika. Temeljem pilot istraživanja, analize dosadašnjih spoznaja i praktične primjenjivosti testova, izvršit će se odabir određenog broja postojećih “nespecifičnih” mjernih instrumenata koji će se primjeniti na kompletnom uzorku ispitanika.

U drugoj fazi (13-24 mjeseca) provedbe projekta započet će se sa:

a) prikupljanjem podataka o antropometrijskim karakteristikama ispitanika,

b) detektiranjem razine brzine i jakosti ispitanika, koja će se prikupiti primjenom odabranih, nespecifičnih terenskih mjernih instrumenata (testova)

c) eksperimentalnom tehničkom konstrukcijom novog specifičnog terenskog testa.
U Trećoj fazi (25-36 mjeseci) predviđen je završetak prikupljanja podatka o antropometrijskom statusu i razini anaerobnih kapaciteta ispitanika, a provedbenim planom projekta predviđa se validacija specifičnog terenskog mjernog instrumenta (testa) za procjenu anaerobnih kapaciteta u udaračkim borilačkim sportovima. U skladu sa ciljevima, a u slučaju dobivanja nezadovoljavajućih metrijskih karakteristika novokonstruiranog testa, od prethodno primjenjenih nespecifičnih mjernih instrumenata, izvršit će se, obzirom na rezultate validacije, odabir određenih testova koji će se predložiti za praktičnu upotrebu. Temeljem dobivenih rezultata izradit će se normativi po sportu, spolu i dobi. Publicirat će se radovi u visokovrijednim međunarodnim časopisima, a o tijeku i rezultatima projekta snimit će se dokumentarni film koji će se koristit svrhu informiranja javnosti o rezultatima projekta. Organizacija radionice, predstavljanje rezultata projekta, prezentacija filma, kao i izrada sveučilišnog udžbenika vezanog za područje istraživanja, predviđena je za drugi dio treće faze trajanja projeketa.
Prikupljeni podaci će se u skladu s definiranim ciljevima istraživanja i postavljenim hipotezama iz baze podatka importirati u matricu računalnog programa Statistica for windows 7.0 (StatSoft, USA). Stupanj značajnosti postavit će se na razinu p